محمد رستمی ؛ بعنوان مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی دوغارون منصوب شد

محمد رستمی ؛ بعنوان مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی دوغارون منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با تصویب هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون محمد رستمی بعنوان مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی دوغارون منصوب شد

هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون از زحمات محمد شاه بیگی مدیرعامل قبلی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تقدیر و تشکر کرد.

قابل به ذکر است رضا عبدالهی به نمایندگی از شرکت طلوع فجر عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون شد .