میدان وحدت

slide-f4fec89
slide-f73debf

میدان وحدت:

یکی از میدان های اصلی شهر تایباد

موقعیت جغرافیایی طرح:

میدان وحدت در شهر تایباد یکی از میدان های اصلی و مهم این شهر بشمار می رود که خیابان اصلی امام خمینی و شهید رجایی به آن وصل می باشد.