معرفی مدیرعامل مطقه ویژه اقتصادی دوغارون
سید جلال هاشمی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

ارتباط با مدیرعامل