آئین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی
ماده 1

هر شخص حقيقي يا حقوقي و هر موسسه خارجي كه سرماه خود را بمنظور فعاليتهاي عمراني توليدي – صنعتي – معدني – حمل و نقل – كشاورزي و معاملاتي كه فرع عمليات مذكور باشد و يا اعطاي اعتبار و كمكهاي مالي به موسسات ايراني كه به فعاليتهاي نامبرده اشتغال مي رورزند به ايران منتقل نمايد از امتياز ات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي برخوردار خواهد بود مشروط براينكه:

الف – تقاضاي بكار انداختن سرمايه در رشته اي شود كه فعاليت در آن براي موسسات خصوصي داخلي مجاز باشد .
ب – متضمن حقوق انحصاري و امتياز بخصوص نباشد .
ج – سرمايه خصوصي بوده و هيچ دولت خارجي در آن سهيم نباشد .

  • تبصره ١

چنانچه در ضمن عمل بنحوي از انحاء دولت خارجي در سرمايه وارده سهيم شود سرمايه مزبور بايد در ظرف مدتيكه از طرف هيات رسيدگي تعيين ميشود از ايران خارج گردد .

  • تبصره ۲

منظور از عمران و آبادي و فعاليت توليدي فعاليتهائي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و در آمد كشور بوده و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صوفي جوئي در هزينه هاي ارزي بنمايد .

  • تبصره ۳

بانكهاي خارجي يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس مي‌شوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آئين نامه تا حدوديكه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئين نامه هاي آن تباين نداشته باشد برخوردار خواهند بود.

ماده 2

از لحاظ اين آئين نامه سرمايه خارجي عبارت است از :

الف – ارزي كه از مجراي بانكهاي مجاز به ايران وارد شده باشد .
ب – ماشين آلات و لوازم و ابزار كار – قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع مشروط براينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگي باشد .
ابزار و قطعات يدكي كارخانه بايد مربوط به كارخانه اي باشد كه بصورت سرمايه منتقل ميشود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلي باشد يا بعد از آن مشروط به اينكه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد ميگردد نه مخارج جاري .
ج – وسائط حمل و نقل زميني – دريائي – هوائي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده است .
د – حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توام با عمل توليدي كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است باشد و به تشخيص هيات رسيدگي ارزيابي شود .
هـ – حقوق ارزي متخصصين كه بمنظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در اين آئين نامه قبل از شروع بهره برداري پرداخت شده باشد .
و – تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمليه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مي باشد بكار انداخته شود .