آئین نامه و قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

این قانون مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم ١٣٨۴ با /٩/خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵اصلاحاتی در تبصره ماده (١) و الحاق یک تبصره به آن دو تبصره های (١)و (٢) ماده (٣) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (٢۴) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

آئین نامه تشویق ، جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی

هر شخص حقیقی یا حقوقی و هر موسسه خارجی که سرماه خود را بمنظور فعالیتهای عمرانی تولیدی – صنعتی – معدنی – حمل و نقل – کشاورزی و معاملاتی که فرع عملیات مذکور باشد و یا اعطای اعتبار و کمکهای مالی به موسسات ایرانی که به فعالیتهای نامبرده اشتغال می رورزند به ایران منتقل نماید از امتیاز ات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار خواهد بود.

قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی

سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند.