لیست سهامداران شرکت توسعه و عمران دوغارون (سازمان عامل منطقه ویژه)

  نماینده تعداد سهام
شرکت توسعه وعمران وحدت تایباد محمد وجدانی 27
شرکت سرمایه گذاری عمرانی و بین المللی طوسا محمدرضا حسینی 16
شرکت مجتمع انبارهای پایبار جمشید علیپور 11
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نیکوکاران مبتکر توس سید جلال هاشمی 8
شرکت توسعه سرمایه گذاری لیان کاوان کانی ها محمد رستمی 7
شرکت تستا دکتر بهشتی 6
شرکت تعاونی مرزنشینان طلوع فجر مصطفی رضایی سیستانی 5
شرکت تعاونی مرزنشینان مهر باخرز سعید اسدی 5
شرکت تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون غلام حیدر شریعت زاده 5
سازمان همیاری شهرداریهای استان محمدرضا تازیکی 5
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی ستاره شرق شاهد علی صادقی 3
شرکت خدماتی پشتیبانی راه آوران خراسان حمیدرضا دشتی 2
    مجموع: 100
لیست سهامداران شرکت توسعه و عمران دوغارون (سازمان عامل منطقه ویژه)