مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهرسازی: تسهیل تجارت به وسیله ایجاد کریدور های توسعه ای

مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهرسازی:  تسهیل تجارت به وسیله ایجاد کریدور های توسعه ای

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، امین ترفع ظهر چهارشنبه در همایش فرصت های ویژه سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه دوغارون که در محل مجتمع ساپکو مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما در منطقه ای حضور داریم کریدور های حمل و نقل بین المللی زیادی وجود دارد و کشور های همسایه نیز همراه ما در این موضوع در حال تلاش هستند. اما توجه به این مءصوع که حوزه تمدنی ما و افغانستان یکی است و استفاده از این مشترکات تمدنی برای تسهیل مواردی نظیر حمل و نقل خیلی مهم است.

وی افزود: از قرون گذشته ساخت کاروانسراها مرسوم بوده است. نکته جالب این است که هرجا کاروانسرا ساخته شده بازار، مسجد و مدرسه نیز وجود دارند و این نشان می دهد که پدران ما نیز صرفا به فکر تجارت نبوده اند و به موضوعات دیگر نیز می پرداختند و ما در آن زمان به گفتگو فرهنگ ها رسیدیم؛ چیزی که امروز در دوغارون دنبال می شود می تواند برداشتی از این موضوع باستانی باشد.

مدیر کل تجاری سازی وزارت راه تصریح کرد: کریدور ها سه درجه پیشرفت دارد که در ابتدا مسیر حمل و نقلی قرار دارد و ما در این موضوع به توسعه کریدور تجاری رسیده ایم و در این حوزه مبدا ما منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و مقصد هرات است.

ترفع ادامه داد : اما مرحله پیشرفت دیگر این است که منطقه ، به کریدور توسعه ای تبدیل شود به این معنی که تمام مسیر مبدا و مقصد توسعه پیدا کند. تحقق این اتفاق در گرو این است که مدل های سهولت تجارت توسعه پیدا کند. در حالیکه فرآیند های مرزی ما عموما پیچیده است.
همچنین تسهیل فرآیند های مرزی و کاهش بازرسی های اضافی از جمله مواردی است که در دوغارون می توان آن را اجرایی کرد.