بازدید وزیر راه و شهرسازی از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون