مراسم تایباد ( سایت دوغارون ) منطقه ویژه اقتصادی دوغارون