گزارش تصویری: مهندس رستمی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بهمراه مدیر اجرایی و جمعی از کارشناسان منطقه ویژه با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی دیدار و از سایت مرزی ماهیرود و سایت اداری منطقه ویژه خراسان جنوبی بازدید کرد