آئین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی

هر شخص حقیقی یا حقوقی و هر موسسه خارجی که سرماه خود را بمنظور فعالیتهای عمرانی تولیدی – صنعتی – معدنی – حمل و نقل – کشاورزی و معاملاتی که فرع عملیات مذکور باشد و یا اعطای اعتبار و کمکهای مالی به موسسات ایرانی که به فعالیتهای نامبرده اشتغال می رورزند به ایران منتقل نماید از امتیاز ات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار خواهد بود مشروط براینکه:

الف – تقاضای بکار انداختن سرمایه در رشته ای شود که فعالیت در آن برای موسسات خصوصی داخلی مجاز باشد .
ب – متضمن حقوق انحصاری و امتیاز بخصوص نباشد .
ج – سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد .

  • تبصره ١

    چنانچه در ضمن عمل بنحوی از انحاء دولت خارجی در سرمایه وارده سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتیکه از طرف هیات رسیدگی تعیین میشود از ایران خارج گردد .

  • تبصره ۲

    منظور از عمران و آبادی و فعالیت تولیدی فعالیتهائی است که باعث بالا بردن سطح تولیدی و در آمد کشور بوده و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل ارز یا صوفی جوئی در هزینه های ارزی بنماید .

  • تبصره ۳

    بانکهای خارجی یا شعب آنها که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران تاسیس می‌شوند از مزایای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آئین نامه تا حدودیکه با مقررات و موازین قانون بانکداری و آئین نامه های آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهند بود.