آئین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی

هر شخص حقيقي يا حقوقي و هر موسسه خارجي كه سرماه خود را بمنظور فعاليتهاي عمراني توليدي – صنعتي – معدني – حمل و نقل – كشاورزي و معاملاتي كه فرع عمليات مذكور باشد و يا اعطاي اعتبار و كمكهاي مالي به موسسات ايراني كه به فعاليتهاي نامبرده اشتغال مي رورزند به ايران منتقل نمايد از امتياز ات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي برخوردار خواهد بود مشروط براينكه:

الف – تقاضاي بكار انداختن سرمايه در رشته اي شود كه فعاليت در آن براي موسسات خصوصي داخلي مجاز باشد .
ب – متضمن حقوق انحصاري و امتياز بخصوص نباشد .
ج – سرمايه خصوصي بوده و هيچ دولت خارجي در آن سهيم نباشد .

  • تبصره ١

    چنانچه در ضمن عمل بنحوي از انحاء دولت خارجي در سرمايه وارده سهيم شود سرمايه مزبور بايد در ظرف مدتيكه از طرف هيات رسيدگي تعيين ميشود از ايران خارج گردد .

  • تبصره ۲

    منظور از عمران و آبادي و فعاليت توليدي فعاليتهائي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و در آمد كشور بوده و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صوفي جوئي در هزينه هاي ارزي بنمايد .

  • تبصره ۳

    بانكهاي خارجي يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس مي‌شوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آئين نامه تا حدوديكه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئين نامه هاي آن تباين نداشته باشد برخوردار خواهند بود.