احمد یزدان پناه

احمد یزدان پناه

رئیس هیات مدیره

به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

محمد وجدانی

محمد وجدانی

نائب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران وحدت تایباد

عزیزالله راستگو

عزیزالله راستگو

عضو هیات مدیره

به نمایندگی از مجتمع انبارهای پایبار

علیرضا اصلی

علیرضا اصلی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری لیان کاوان کانیها

قهرمان یوسفی

قهرمان یوسفی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون