حسین معلمی

حسین معلمی

معاون فنی و عمرانی
محمد رستمی

محمد رستمی

معاون اداری مالی
علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی

معاون سرمایه‌گذاری
حسین آقائی

حسین آقائی

مدیر اجرایی